บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จำกัด
การบริการ คือ งานของเรา
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  วิสัยทัศน์
      พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน สร้างการบริการที่พึงพอใจต่อลูกค้า และสร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม

พันธกิจ
      เป็นผู้นำธุรกิจผลิตขวดน้ำพลาสติก และถังน้ำพลาสติกที่มีคุณภาพ และนวัตกรรมที่เติบโตพร้อมกับสังคมที่ดี

 

โล่รางวัลเพื่อแสดงว่า หจก.กิตติพงษ์พลาสติก
ได้เข้่าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา