บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จำกัด
ผู้ผลิตขวดพลาสติก และอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มทุกชนิด
 
 
ประวัติบริษัท
 

      บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 181 หมู่ 2 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร: 042-089709-10  แฟ็กซ์ : 042-089711 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 9 ปี ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติพงษ์ ถิ่นศรี เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก ภายใต้มาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ อาทิเช่น ขวดบรรจุน้ำพลาสติก และ ถังบรรจุน้ำพลาสติก

 

กิจกรรมของบริษัท
  ปี 2557
    - ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ปี 2558
    - ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคหนองคายกับบริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จำกัด
    - ได้รับโล่จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

ปี 2559
    - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    - ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

 
โล่รางวัลเพื่อแสดงว่า หจก.กิตติพงษ์พลาสติก
ได้เข้่าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา